(1)
Sari, D. P.; Kurniawan, S. N. MYASTHENIA GRAVIS. JPHV 2023, 4, 16-19.